Black Ink Drops

Voorwaarden

Praktijk Corien Boers / LerenLiefhebben

Algemene voorwaarden 2020/2


 

De algemene voorwaarden van praktijk Corien Boers, Leren Liefhebben, vormen geen uitzondering op gangbare algemene voorwaarden en zijn dus redelijk eenzijdig en zwart-wit geformuleerd. Bij een klacht of conflict gaat Corien Boers uit van vertrouwen dat ieder zijn en haar eigen verantwoordelijkheid aanvaardt en handelt vanuit het oogpunt de duurzaamheid van de relaties te respecteren.

Start van de gesprekken

 1. De eerste afspraak is te allen tijde een intake gesprek, die 30 minuten duurt. In dit gesprek zal de daadwerkelijke behandeling nog niet starten. Dit gesprek behelst een kennismaking, analyse van de ervaren problemen en inventarisering van beide partijen of de behandeling gestart gaat worden. In dit intake gesprek zal Corien Boers ook een schatting maken van het aantal verwachte en geadviseerde gesprekken. Er zijn geen kosten aan dit gesprek verbonden in tegenstelling tot de behandelgesprekken die mogelijk hierop volgen.

 

Behandel overeenkomst

 1. Indien alle betrokkenen akkoord gaan met het aangaan van de behandeling, wordt met alle cliënten een behandelovereenkomst gesloten.

 2. Deze behandelovereenkomst zal worden bestendigd middels een handtekening van alle betrokkenen.

 3. In deze behandelovereenkomst wordt gesteld dat je akkoord gaat met de onderstaande punten:

 

Rapportage bij behandeling

 1. Corien Boers rapporteert per sessie over de inhoud en de voortgang van de therapie. Deze rapportage wordt zorgvuldig door Corien Boers bewaard en is niet ter inzage voor derden.

 2. Cliënten hebben recht op inzage in het dossier, conform de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

 3. Corien Boers rapporteert onder geen enkele omstandigheid aan derden, niet gedurende- en niet na afloop van de behandeling. Ook niet op verzoek van cliënten zelf.

 4. De rapportage zal ter plekke in een schrift worden opgeschreven, die na afloop van het gesprek in een kast zal worden opgeborgen. Deze kast is middels een slot beveiligd.

 5. De rapportage zal na beëindiging van de gesprekken worden vernietigd. Tenzij de cliënt vraagt om eerdere vernietiging.

 6. In deze rapportage zullen namen niet volledig worden opgeschreven, maar middels initialen geduid worden.

 

Overleg met derden

 1. Om de kwaliteit van de behandelingen te kunnen waarborgen, neemt Corien Boers o.a. deel aan collegiale intervisie en/of supervisie. Hierbij kunnen delen van behandelingen worden besproken. Echter zal Corien Boers, bij omschrijving van de situatie, alleen gebruik maken van voornamen en onder geen enkele voorwaarde achternamen noemen. Collega’s die deelnemen aan de intervisie en/of supervisie zijn evenals Corien Boers gehouden aan een beroepscode en hebben derhalve net als Corien Boers, geheimhoudingsplicht.

 2. In geval van een bedreigende situatie voor gezondheid en/of welzijn van de cliënt en/of anderen, kan Corien Boers ervoor kiezen om overleg te hebben met derden. Hiervoor wordt vooraf schriftelijke toestemming gevraagd van de cliënt, behalve als de gezondheid en/of veiligheid van de cliënt en/of van anderen dermate acuut in het geding lijkt dat de situatie noodzaakt te overleggen zonder deze toestemming vooraf. Corien Boers beroept zich hierbij om haar signalerings--, bespreek- en handelingsverantwoordelijkheid.

 

Opnames

 1. Het kan voorkomen dat Corien Boers cliënten toestemming vraag om een audiovisuele opname te maken ten behoeve van intervisie en/of supervisie met collega’s. Het beeldmateriaal is, vanwege de inhoud , eigendom van de cliënt, echter geeft de cliënt Corien Boers toestemming tot bruikleen voor de betreffende intervisie en/of supervisie. Na beëindiging van de intervisie- en/of supervisiebijeenkomst zal het materiaal direct door Corien Boers worden vernietigd.

 2. In voorkomende gevallen kan Corien Boers cliënten vragen (delen van) hun opnames te mogen gebruiken voor voordrachten, voorlichting of trainingen aan/van derden. Deze opnames blijven eigendom van de Corien Boers, als therapeut, en zullen nooit worden uitgeleend of gepubliceerd. Deze opnames worden niet vernietigd na beëindiging van de behandeling. De opnames worden niet gemaakt voor de behandeling, diagnose of prognose en maken geen deel uit van de klinische rapportage. Er worden geen kopieën gemaakt en opnames zullen niet aan derden worden verstrekt. Indien u toestemming geeft voor het maken en gebruiken van opnames ten behoeve van opleiding wordt er een apart toestemmingsformulier getekend.

 3. Cliënten hebben het recht deze toestemming niet te geven of eerder gegeven toestemming op ieder moment in te trekken. In het laatste geval zullen de tot dan al gemaakte opnames worden vernietigd. Dit zal de behandeling niet beïnvloeden.

 

Bewaren van gegevens

     1. Adres en factuurgegevens worden, wegens fiscale regels bewaard voor een periode           van 5 jaar. Deze gegevens zijn digitaal opgeslagen en zijn marktconform beveiligd.            Na 5 jaar zullen al deze gegevens worden verwijderd volgens de daartoe geldende              richtlijnen.

Beroepscodes + klachtregeling

 1. Corien Boers is gehouden aan de beroepscodes van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG). Voor meer informatie hierover kijkt u alstublieft op onderstaande website; www.nvrg.nl/competenties-en-beroepscode.

 2. Praktijk Corien Boers is via de NVRG aangesloten bij de klachtregelingen van deze beroepsvereniging bij P3NL. Informatie hierover is op te vragen bij Corien Boers.

 

Duur van de gesprekken

       1. Individuele gesprekken duren 1 uur

       2. Echtpaarrelatie gesprekken duren 75 minuten

Betaling

 1. Betaling geschiedt via het sturen van een rekening per mail. Cliënten tekenen bij start behandeling via de behandelovereenkomst akkoord voor het maandelijks of twee wekelijks overmaken van het door hen verschuldigde bedrag.

 2. Betaling dient te worden gedaan binnen 30 dagen na het versturen van de factuur

 3. Indien er niet op tijd wordt betaald, volgt een kosteloze betalingsherinnering voor betaling binnen zeven dagen. Voor iedere daaropvolgende betalingsherinnering met een betalingstermijn van vijf dagen wordt per herinnering € 33,00 in rekening gebracht. Deze bedragen zijn cumulatief.

 4. Betaling geschiedt naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

 

Annulering

 1. Tot 48 uur voor aanvang van het gesprek gelden geen annuleringskosten. Als een afspraak wordt geannuleerd binnen 48 uur voor aanvang van het gesprek, dan wordt 100% in rekening gebracht. Bovenstaande geldt voor werkdagen. Het weekend en feestdagen worden niet meegerekend. Reden van afzegging (inclusief overmacht) speelt geen rol bij de annuleringsregeling.

  Ad 1;

  Vanwege de huidige coronacrisis waarin we gezamenlijke zorg moeten dragen voor ons eigen- en elkaars gezondheid, zijn we meer dan ons gewoon is, overgeleverd aan plotselinge veranderingen en wordt er een beroep gedaan op onze flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Bij mogelijke besmetting van de cliënt, waardoor de afspraak afgezegd moet worden, is het nemen van verantwoordelijkheid voor de gezondheid in ons aller belang en wordt overmacht, in deze context, derhalve in een gezamenlijk daglicht gesteld. Hierdoor vervalt de 48 uurs afspraak en zullen er geen kosten in rekening worden gebracht. Tevens zullen afspraken die niet door kunnen gaan vanwege maatregelen die door de overheid genomen worden, maar wel binnen de hierboven gestelde 48 uurs regeling vallen, niet in rekening gebracht worden.

 

Stoppen van de behandeling

 1. Het staat alle betrokken te allen tijde vrij om de behandeling en vervolggesprekken te stoppen. Indien Corien Boers deze stop initieert, zal zij de betrokken cliënten inlichten over de redenen.

Klachten en geschillen

     1. Mocht er onverhoopt een situatie voordoen waarin er ontevredenheid is over o.a. de           behandeling, de facturen en/of onduidelijkheid over het verloop of andere           

         zaken, dan kunt u zich in eerste instantie wenden tot Corien Boers vanuit de insteek

         om hier gezamenlijk tot overeenstemming te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt

         u via deze link contact opnemen met de klachten- en geschillen commissie waarbij

         Corien Boers is aangesloten: https://www.p3nl.nl/klachtenregeling/cli%c3%abnten